Steelhouse Group – Eesti

OÜ STEELHOUSE GROUP ESTONIA PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) määrab kindlaks OÜ Steelhouse Group Estonia (registrikood 16224492, edaspidi Steelhouse Group) poolt isikuandmete töötlemise põhimõtted, tingimused ja korra. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes tellivad või kasutavad Steelhouse Group pakutavaid teenuseid või tooted või külastavad Steelhouse Groupi veebilehte või pöörduvad Steelhouse Groupi poole või kandideerivad Steelhouse Groupi tööle või sõlmivad Steelhouse Groupiga mistahes lepinguid (edaspidi Klient). Privaatsuspoliitika on kõigi Steelhouse Groupi lepingute osa. Klient nõustub Privaatsuspoliitika tingimustega, kui Klient külastab Steelhouse Group veebilehte, kasutab Steelhouse Group teenuseid või ostab Steelhouse Groupilt tooteid, peab Steelhouse Groupiga lepingueelseid läbirääkimisi ja/või sõlmib mistahes lepinguid või esitab Steelhouse Groupile mistahes päringuid.

Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) ja isikuandmete kaitse seadusest.

 

 1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
 1. Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus – Steelhouse Group töötleb Kliendi isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja Kliendile läbipaistval viisil.
 2. Eesmärgi piirang – Steelhouse Group kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel (vt p-d 7-9) ega töötle Kliendi isikuandmeid viisil, mis on õiguspäraste eesmärkidega vastuolus.
 3. Võimalikult väheste andmete kogumine – Steelhouse Group kogub ja töötleb üksnes neid Kliendi isikuandmeid, mis on asjakohased, olulised ja vajalikud Kliendiga sõlmitud mistahes lepingute täitmiseks, Kliendile teenuse osutamiseks ja/või toodete müügiks (vt p-d 7-11).
 4. Õigsus – Steelhouse Group teeb mõistlikke pingutusi, et veenduda Kliendi isikuandmete õigsuses ja parandada või kustutada kõik ebaõiged Kliendi isikuandmed.
 5. Säilitamise piirang Steelhouse Group säilitab Kliendi isikuandmeid kujul, mis võimaldab Kliente tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik päringutele vastamiseks, lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks, lepingu täitmiseks, teenuse osutamiseks ja/või toodete müügiks.
 6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus – Steelhouse Group töötleb Kliendi isikuandmeid viisil, mis tagab Kliendi isikuandmete asjakohase turvalisuse, sh kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävimise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
 1. Isikuandmete töötlemine ja eesmärk
 1. Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise vm moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 2. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mille abil on võimalik füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada.
 3. Steelhouse Group kogub Kliendi isikuandmeid eelkõige eesmärgiga osutada Kliendile parimat teenust üksnes selleks vajalikul määral, eelkõige Kliendiga sõlmitud mistahes lepingu(te) täitmiseks, Kliendiga ühenduse võtmiseks ja Kliendi päringutele vastamiseks.
 4. Eelkõige kogub Steelhouse Group järgnevaid isikuandmeid:
  1. 10.1. Kliendi nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, pangakonto number ja digitaalsete seadmete poolt edastatud tehnilist teavet (nt küpsised jms);
  2. 10.2.andmed Teenuse osutamise või Kliendiga sõlmitud lepingu(te)ga seotud tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta;
  3. 10.3.muud Kliendi isikuandmed, mida Steelhouse Group võib või peab mõistlikus ja vajalikus mahus päringutele vastamiseks, lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks või lepingute sõlmimiseks või täitmiseks töötlema.
 1. Steelhouse Group töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige järgnevatel juhtudel:
  1. Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
  2. Kliendile teenuste osutamisega ja/või toodete müügiga seonduvate kohustuste täitmiseks (sh lepingute sõlmimiseks);
  3. Kliendiga lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks;
  4. Kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks;
  5. Steelhouse Group klienditeeninduse kvaliteedi jälgimiseks ja arendamiseks;
  6. osutatud teenuste ja/või müüdud toodete eest arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
  7. Steelhouse Group õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, mh Kliendi isikuandmete edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ja/või inkassoteenuse pakkujale;
  8. Kliendisuhtluseks (sh Kliendi päringutele vastamiseks);
  9. muul juhul, kui Steelhouse Groupil on õigusaktidest tulenev kohustus või õigustatud huvi, mis kaalub üles Kliendi huvid ja õiguse isikuandmete töötlemise piiramisele või keelamisele.
 2. Steelhouse Group töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige:
  1. Kliendi nõusolekul;
  2. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele;
  3. Steelhouse Group juriidilise kohustuse täitmiseks.
 3. Steelhouse Group võib töödelda Kliendi isikuandmeid ka muudel järgnevatel õiguslikel alustel:
  1. Kliendi või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;
  2. juhul, kui Kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks;
  3. Kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik Steelhouse Groupi või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, va kui sellise huvi kaaluvad üles Kliendi huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb Kliendi isikuandmeid kaitsta.
 4. Steelhouse Group ei töötle Kliendi isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või Steelhouse Group ja Kliendi vahelise muu võimaliku vaidluse lahendamiseks. Steelhouse Group säilitab Kliendi isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendi isikuandmeid muu tähtaja jooksul.

 Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega

 1. Kliendil on õigus saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid. Klient võib küsida kinnitust selle kohta, et tema isikuandmeid töödeldakse ja paluda Steelhouse Groupilt järgnevat teavet: 
  1. Kliendi kohta käivaid isikuandmeid; 
  2. Steelhouse Groupil olemasolevat teavet Kliendi isikuandmete päritolu kohta; 
  3. mis eesmärgil ja õiguslikul alusel töötleb Steelhouse Group Kliendi isikuandmeid; 
  4. kellele on Steelhouse Group Kliendi isikuandmeid avalikustanud; 
  5. kui kaua ja millisel õiguslikul alusel säilitab Steelhouse Group Kliendi isikuandmeid; 
  6. millised on Kliendi õigused nõuda Steelhouse Groupilt enda isikuandmete parandamist, kustutamist või piirata nende töötlemist.  
 2. Kliendil on õigus nõuda Steelhouse Groupilt ebaõigetel faktidel põhinevate Kliendi isikuandmete parandamist
 3. Kliendil on õigus nõuda Steelhouse Groupilt Kliendi mittetäielike isikuandmete täiendamist, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades asjakohane. 
 4. Kliendil on õigus nõuda Steelhouse Groupilt Kliendi isikuandmete kustutamist, kui: 
  1. 9.1.Kliendi isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud; 
  2. 9.2.Steelhouse Group ei arvestanud Kliendi isikuandmete töötlemisel isikuandmete töötlemise põhimõtteid või;
  3. 9.3.Steelhouse Group on kohustatud Kliendi isikuandmed kustutama, et täita seadusest, kohtuotsusest, välislepingust või muust siduvast kokkuleppest tulenevat kohustust. 
 5. Kliendil on igal ajal ja sõltumata põhjusest õigus võtta tagasi nõusolek Kliendi isikuandmete töötlemiseks. Kliendi poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta Steelhouse Groupi poolt varasemalt Kliendi nõusoleku alusel aset leidnud Kliendi isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Kliendi poolt nõusoleku tagasi võtmisest hoolimata võib Steelhouse Group jätkata Kliendi isikuandmete töötlemist, mis on vajalikud Kliendi vastu õigusnõude esitamiseks või kui Kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik Steelhouse Groupi juriidilise kohustuse täitmiseks. 
 6. Klient võib edastada kõik Privaatsuspoliitikaga seonduvad küsimused või enda isikuandmete töötlemisega seotud taotlused Steelhouse Group e-posti aadressile steelhouse@steelhouse.fi. Steelhouse Group vastab Kliendi privaatsuspoliitikaga seonduvatele küsimustele või teatab Kliendi taotluse alusel isikuandmetega seonduvate toimingute tegemisest hiljemalt kuu aja jooksul peale Kliendi kirja või kirjalikus vormis esitatud taotluse kätte saamist.
 7. Steelhouse Group vastab Kliendi õigustatud küsimustele ja isikuandmetega seotud taotlustele tasuta. Kui Kliendi küsimused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Steelhouse Group küsida Kliendi küsimusele vastamise või taotluse täitmise eest mõistlikku tasu või keelduda küsimusele vastamisest või Kliendi poolt taotletud meetme rakendamisest.
 8. Kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. Eelnimetatud kaebuse saab esitada e-posti aadressile info@aki.ee. Kliendil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni otsuse vaidlustamiseks kohtusse.  

 

Steelhouse Group võib Privaatsuspoliitikat vajadusel muuta, täiendada või täpsustada, teavitades  Privaatsuspoliitika muudatustest ette vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist Steelhouse Group veebilehe kaudu https://www.steelhousegroup.ee/. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 1.septembrist 2022. a.