Privaatsuspõhimõtted

Käesolevad privaatsuspõhimõtted on koostatud kooskõlas Steelhouse Group Estonia OÜ isikuandmete eeskirja  ja EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega (IKÜM).

1. Vastutav töötleja

Steelhouse Group Estonia OÜ

2. Registri kontaktandmed

info@steelhousegroup.ee

3. Registri nimi

Steelhouse Group Estonia OÜ register isikuandmete töötlemises turunduses ning kliendi- ja sidusrühmade suhetes.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk
Isikuandmete töötlemise eesmärk on kliendisuhete ja klientidega suhtlemise haldamine. Isikuandmeid kasutatakse äriühingu kommunikatsiooni-, turundus- ja müügitegevuses. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi töödelda isikuandmeid ja edastada need sidusrühmade kontaktisikutele nende vastutusalaga seotud küsimustes.

5. Registris sisalduva teabe sisu

Register töötleb järgmisi andmeid:

  • kontaktandmed, näiteks nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
  • tööga seotud teave, näiteks ametinimetus ja vastutusala;
  • teave tööandjast äriühingu kohta, näiteks veebisaidi aadress, arveldusteave ja teave tellitud teenuste ja/või toodete kohta;
  • teave andmesubjekti kasutatava turundusteabe kohta, näiteks teave sõnumi avamise ja sisul klõpsamise kohta.

6. Regulaarsed teabeallikad

Registrisse kantud andmed saadakse kliendilt, nt veebivormide, e-posti, telefoni, sotsiaalmeediateenuste kaudu saadetud sõnumid, lepingud, kliendikohtumised ja muud olukorrad, kus klient oma andmeid avaldab.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid kooskõlas käesoleva privaatsusavaldusega koguti. Isikuandmete säilitamisel võetakse arvesse isikuandmeid, mis on muutunud passiivseks ja mida kustutatakse regulaarselt.

7. Andmete tavapärane edastamine ja edastamine väljapoole EL-i või ETA-d

Teavet ei avaldata regulaarselt teistele osapooltele. Teavet võib avaldada kliendiga kokkulepitud ulatuses.

Vastutav töötleja võib andmeid edastada ka väljapoole EL-i või ETA-d.

Andmete edastamine väljapoole EL-i või ETA-d vastab andmekaitseõiguse nõuetele ja näiteks kasutab vastutava töötlejaga andmete edastamise kokkuleppimisel Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi.

8. Registri turvalisuse põhimõtted

Registrit käitletakse hoolikalt ja infosüsteemides töödeldavale teabele tagatakse piisav kaitse. Kui registriteavet salvestatakse interneti serveritesse, tegeletakse asjakohaselt nende riistvara füüsilise ja digitaalse turvalisusega. Vastutav töötleja tagab, et säilitatavaid andmeid, samuti serveritele juurdepääsu õigusi ja muud isikuandmete turvalisuse seisukohast olulist teavet käsitletakse konfidentsiaalselt ja ainult nende töötajate poolt, kelle ametijuhendis see on sätestatud.

9. Õigus tutvuda andmetega ja õigus nõuda teabe parandamist

Igal registrisse kantud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist või mittetäielike andmete täiendamist. Kui isik soovib tutvuda enda kohta säilitatavate andmetega või taotleda nende parandamist, tuleb taotlus saata kirjalikult info@steelhousegroup.ee. Vajadusel võib vastutav töötleja paluda taotlejal tõendada enda isikusamasust. Vastutav töötleja vastab kliendile EL-i andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul ühe kuu jooksul).

10. Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Registrisse kantud isikul on õigus nõuda oma isikuandmete registrist kustutamist („õigus olla unustatud“). Andmesubjektidel on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse alusel ka muud õigused, näiteks isikuandmete töötlemise piiramine teatud olukordades. Taotlused tuleb saata kirjalikult info@steelhousegroup.ee. Vajadusel võib vastutav töötleja paluda taotlejal tõendada enda isikusamasust. Vastutav töötleja vastab kliendile EL-i andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul ühe kuu jooksul).